teemastatoimeen

Kokonaisuus

Teemasta toimeen logo ei taustaa.png

Kokonaisuuden rakentuminen

Osaamisten kehittäminen näkyväksi

Hankkeen aikana laaditaan materiaalia kaikkien hyödynnettäväksi. Tarkoituksena on luoda yhdenlainen esimerkkirunko hankkeen teemakokonaisuuksiin (Agenda2030, Tulevaisuuden lukio sekä Ihminen ja kone). Kukin opettaja tai opettajatiimi voi hyödyntää materiaalia itselle sopivalla tavalla ja soveltuvin osin. 

Mateeriaalin keskeinen ajatus on OPSin hengen mukaisesti opiskelijoiden aktiivisuuden ja tavoitteellisen työskentelyn tukeminen. Tavoitteena on kehittää sekä ainekohtaista tiedollista osaamista että ainerajat ylittävää laaja-alaista osaamista. Opiskelija rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia. Lopputuotoksena opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja esittävät johonkin aihepiiriin tai ilmiöön liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. 

Kurssin aikana opiskelijoiden työskentelyä tuetaan toimintamallilla, joka etenee

 • aiheeseen perehtymisestä ongelman havaitsemiseen ja rajaamiseen

 • oman työskentelyn tavoitteiden asettamiseen

 • tilannekartoitukseen ja tiedonkeruuseen

 • kehämäiseen kokeilevaan ratkaisun kehittämiseen ja 

 • oman toiminnan ja työskentelyn arviointiin.

Materiaalit koostuvat teematyöpajoista sekä itsenäisestä ohjatusta työskentelystä ryhmissä luoden 38 tunnin kurssikokonaisuuden. 

Teematyöpajojen aiheet:

 • Orientoituminen aiheeseen

 • Ryhmäytyminen

 • Tavoitteiden asettelu ja scrumban-menetelmä

 • Tiedonkeruu ja lähdekritiikki

 • Tuotoksen rakentelu

 • Tulevaisuustyöpaja

 • Eettiset valinnat työpaja

 • Onnistunut esitys

Esimerkkikuva kurssin viitteellisestä rakenteesta (kuvaa luetaan riveittäin):

Ihminen ja kone Teemasta toimeen.jpg

Kerromme jatkossa blogissamme tarkemmin eri teematyöpajoista ja materiaalin rakentumisesta sekä pilottikokeilujen kokemuksista.

TO-kurssit ja OPS

Teemasta toimeen logo kelt ei taustaa valk.png

Teemaopintokurssit OPSissa

Teemaopinnot ovat omana oppiaineena lukion opetussuunnitelmissa. Tässä postauksessa nostamme hieman esiin, mitä teemaopinnoista ja yleisesti oppimiskäsityksestä opsissa sanotaan. Pohjustuksena hankkeen toteutukseen tässä postauksessa tehdään muutamia nostoja OPSista. OPS-hautomoiden aikana tehdyssä lyhyessä haastattelussa opetusneuvos Tiina Tähkä vastaa teemaopintoihin liittyviin kysymyksiin:


Lukion opetussuunnitelmien perusteiden (LOPS2015, 14) oppimiskäsityksestä sanotaan mm. 

Oppimiskäsitys pohjautuu ajatukseen, että oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. 

Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat osaavat arvioida kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Näin kehittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot. 

OPSin  oppimiskäsitys on vahvasti pohjalla materiaalin suunnittelussa ja näiden pohjalta materiaalia on lähdetty kokoamaan.

Teemaopintojen tavoitteet lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään puolestaan seuraavasti:

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija 

rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia 

hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja

hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta

soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa

työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä.

Teemaopintokurssien tavoitteista ja lukion opetussuunnitelman oppimiskäsitys muodostavat hankkeessa tuotettujen teemakurssien punaisen langan. Hankkeessa on mukana pilottikouluina niin nuorisoasteen lukioita kuin aikuislukioitakin. Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa kursseja on vähemmän ja sisällöltään kurssit hieman vaihtelevat. Hankkeen aikana tuottamamme materiaali on sovellettavissa ja muokattavissa mihin tahansa valtakunnallisista kursseista. Kurssien tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin opetussuunnitelmien perusteissa. 

Nuorisolukiossa valtakunnallisia syventäviä kursseja on kolme:

 • TO1 Monitieteinen ajattelu

 • TO2 Tutkiva työskentely teknologialla

 • TO3 Osaaminen arjessa

Aikuislukiossa valtakunnallisia syventäviä kursseja on ainoastaan yksi, joka sisältää osia kaikista kolmesta nuorisolukion valtakunnalisesta syventävästä kurssista: 

 • TO1 Tutkiva työskentely

Muun muassa näitä tavoitteita vasten kehitämme kokonaisuuksia, joita on mahdollista hyödyntää teemaopintokurssien toteutuksessa.

close-up-creativity-hand-1811996 (1).jpg

Työpajasta tukea

Teemasta toimeen logo ei taustaa.png

Työpajapäivästä ideoita teemaopintokursseihin

Tammikuussa 2019 järjestettiin Espoon Omnialla hankkeen pilottikoulujen yhteinen työpajapäivä. Työpajaan osallistui opettajia ja vastuuhenkilöitä kaikista kuudesta pilottilukiosta: Otavian Nettilukio, Espoon aikuislukio (Omnia), Kuopion Lyseon lukio, Lappeenrannan Lyseon lukio, Helsingin normaalilyseon lukio ja Ylöjäven lukio.

Työpajapäivässä tutustuttiin toisiimme ja perehdyttiin syvemmin yleisesti teemaopintokokonaisuuteen sekä hankkeen aikana pilotoitaviin teemoihin: Agenda2030, Ihminen ja kone sekä Tulevaisuuden lukio.

Päivän ideoista on saatu hyvää pohjaa tuleviin pilottitoteutuksiin. Päivän anti kirjoitetaan puhtaaksi, ja siitä aletaan koota yhtenäistä materiaalikokonaisuutta lukioiden suunnittelun tueksi. Tavoitteena on kehittää materiaali yhdessä ennen toteutuksia sekä kerätä toteutusten aikana ja jälkeen palautetta pilottilukioilta.

Teemasta toimeen!

Teemasta toimeen logo kelt ei taustaa valk.png

Innovaatio-osaamista ja kestävää tulevaisuutta teemaopintokursseilla!

 

Otavan Opiston Suunta- ja Nettikoulutus-tiimit kehittävät vuosina 2018-2020 lukion ainerajat ylittäviä teemaopintokursseja yhdessä pilottilukioiden kanssa. Teemasta toimeen! -hanke toteutetaan Opetushallituksen lukiokoulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisen valtionavustuksilla ja hankkeen koordinoinnista vastaa Otavan Opisto. 

Hankkeessa kehitetään syklisesti yhdessä pilottilukioiden kanssa kolme teemaopintokurssikokonaisuutta. Kurssisuunnitelmat materiaaleineen pilotoidaan ja julkaistaan avoimesti kaikkien käyttöön. Tavoitteena on rakentaa opiskelijoiden innovaatio- ja tulevaisuusosaamista kehittävät kurssikokonaisuudet. 

Toteutettavat teemaopintokurssit käsittelevät:

1. Agenda 2030 (kestävä tulevaisuus)
2. Ihminen, kone ja keinoäly
3. Tulevaisuuden lukio

Opiskelijan työskentelyä tuetaan toimintamallilla, joka etenee aiheeseen perehtymisestä ongelman havaitsemiseen ja rajaamiseen, oman työskentelyn tavoitteiden asettamiseen, tilannekartoitukseen ja tiedonkeruuseen, kehämäiseen kokeilevaan ratkaisun kehittämiseen ja oman toiminnan ja työskentelyn arviointiin.

Hankkeen pilottilukioina toimivat:

Espoon aikuislukio
Helsingin normaalilyseon lukio
Kuopion Lyseon lukio
Lappeenrannan Lyseon lukio
Otavan Opiston nettilukio
Ylöjärven lukio

Jos teemaopintokurssien kehittäminen kiinnostaa tai haluat mukaan kehittämistyöhön ja testaamaan teemaopintokursseja jo hankekauden aikana, ole yhteydessä!

Aki Luostarinen  Hankekoordinaattori aki.luostarinen@otavanopisto.fi 050 311 7255

Aki Luostarinen

Hankekoordinaattori
aki.luostarinen@otavanopisto.fi
050 311 7255

Miia Siven  Hankesuunnittelija miia.siven@otavanopisto.fi 040 129 4671

Miia Siven

Hankesuunnittelija
miia.siven@otavanopisto.fi
040 129 4671