Kokonaisuus

Teemasta toimeen logo ei taustaa.png

Kokonaisuuden rakentuminen

Osaamisten kehittäminen näkyväksi

Hankkeen aikana laaditaan materiaalia kaikkien hyödynnettäväksi. Tarkoituksena on luoda yhdenlainen esimerkkirunko hankkeen teemakokonaisuuksiin (Agenda2030, Tulevaisuuden lukio sekä Ihminen ja kone). Kukin opettaja tai opettajatiimi voi hyödyntää materiaalia itselle sopivalla tavalla ja soveltuvin osin. 

Mateeriaalin keskeinen ajatus on OPSin hengen mukaisesti opiskelijoiden aktiivisuuden ja tavoitteellisen työskentelyn tukeminen. Tavoitteena on kehittää sekä ainekohtaista tiedollista osaamista että ainerajat ylittävää laaja-alaista osaamista. Opiskelija rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia. Lopputuotoksena opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja esittävät johonkin aihepiiriin tai ilmiöön liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. 

Kurssin aikana opiskelijoiden työskentelyä tuetaan toimintamallilla, joka etenee

 • aiheeseen perehtymisestä ongelman havaitsemiseen ja rajaamiseen

 • oman työskentelyn tavoitteiden asettamiseen

 • tilannekartoitukseen ja tiedonkeruuseen

 • kehämäiseen kokeilevaan ratkaisun kehittämiseen ja 

 • oman toiminnan ja työskentelyn arviointiin.

Materiaalit koostuvat teematyöpajoista sekä itsenäisestä ohjatusta työskentelystä ryhmissä luoden 38 tunnin kurssikokonaisuuden. 

Teematyöpajojen aiheet:

 • Orientoituminen aiheeseen

 • Ryhmäytyminen

 • Tavoitteiden asettelu ja scrumban-menetelmä

 • Tiedonkeruu ja lähdekritiikki

 • Tuotoksen rakentelu

 • Tulevaisuustyöpaja

 • Eettiset valinnat työpaja

 • Onnistunut esitys

Esimerkkikuva kurssin viitteellisestä rakenteesta (kuvaa luetaan riveittäin):

Ihminen ja kone Teemasta toimeen.jpg

Kerromme jatkossa blogissamme tarkemmin eri teematyöpajoista ja materiaalin rakentumisesta sekä pilottikokeilujen kokemuksista.