ops

TO-kurssit ja OPS

Teemasta toimeen logo kelt ei taustaa valk.png

Teemaopintokurssit OPSissa

Teemaopinnot ovat omana oppiaineena lukion opetussuunnitelmissa. Tässä postauksessa nostamme hieman esiin, mitä teemaopinnoista ja yleisesti oppimiskäsityksestä opsissa sanotaan. Pohjustuksena hankkeen toteutukseen tässä postauksessa tehdään muutamia nostoja OPSista. OPS-hautomoiden aikana tehdyssä lyhyessä haastattelussa opetusneuvos Tiina Tähkä vastaa teemaopintoihin liittyviin kysymyksiin:


Lukion opetussuunnitelmien perusteiden (LOPS2015, 14) oppimiskäsityksestä sanotaan mm. 

Oppimiskäsitys pohjautuu ajatukseen, että oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. 

Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat osaavat arvioida kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Näin kehittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot. 

OPSin  oppimiskäsitys on vahvasti pohjalla materiaalin suunnittelussa ja näiden pohjalta materiaalia on lähdetty kokoamaan.

Teemaopintojen tavoitteet lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään puolestaan seuraavasti:

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija 

rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia 

hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja

hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta

soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa

työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä.

Teemaopintokurssien tavoitteista ja lukion opetussuunnitelman oppimiskäsitys muodostavat hankkeessa tuotettujen teemakurssien punaisen langan. Hankkeessa on mukana pilottikouluina niin nuorisoasteen lukioita kuin aikuislukioitakin. Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa kursseja on vähemmän ja sisällöltään kurssit hieman vaihtelevat. Hankkeen aikana tuottamamme materiaali on sovellettavissa ja muokattavissa mihin tahansa valtakunnallisista kursseista. Kurssien tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin opetussuunnitelmien perusteissa. 

Nuorisolukiossa valtakunnallisia syventäviä kursseja on kolme:

  • TO1 Monitieteinen ajattelu

  • TO2 Tutkiva työskentely teknologialla

  • TO3 Osaaminen arjessa

Aikuislukiossa valtakunnallisia syventäviä kursseja on ainoastaan yksi, joka sisältää osia kaikista kolmesta nuorisolukion valtakunnalisesta syventävästä kurssista: 

  • TO1 Tutkiva työskentely

Muun muassa näitä tavoitteita vasten kehitämme kokonaisuuksia, joita on mahdollista hyödyntää teemaopintokurssien toteutuksessa.

close-up-creativity-hand-1811996 (1).jpg