M-pajan rakentamista

Tervetuloa seuraamaan STEAMOK-hankkeen etenemistä! Perustiedot on kuvattu info-sivulla. Tässä osiossa pääset sen sijaan seuraamaan tarkemmin, mistä on käytännössä kysymys.

Edellisessä postauksessa esiteltyjen teemapajojen lisäksi kustakin oppilastiimistä jakaannutaan kahden oppitunnin ajaksi kirjainvastaavien näkökulmapajoihin (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Myös kirjainpajoista toimitetaan opettajille valmiit ohjeet sovellettaviksi. Tässä postauksessa kerrotaan, kuinka M-kirjainpajan eli matikkapajan suunnittelu on lähtenyt käyntiin.

20170926_142606.jpg

Saimme tällä viikolla M-pajan suunnitteluun vahvistusta, kun Helsingin yliopistossa tulevia opettajia kouluttava ja matematiikan oppimisen mielekkyydestä kasvatustieteen tohtoriksi väitellyt Laura Tuohilampi liittyi avuksemme. Tästä seurasi, että eilen heittäydyimme noin neljänkymmenen luokanopettajaopiskelijan kanssa pohtimaan STEAMOKin rakentamista erityisesti vuosiluokkien 5-6 matematiikan oppimisen näkökulmasta.

hy2.jpg

M-pajan rakentamista ohjaa opetussuunnitelman perusteiden (2014, s. 234, 237) kuvaus, jonka mukaan matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua sekä kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua.

Opetuksen tulee tukea oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Myös matematiikan opetuksen tulee kehittää viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opetuksen tulee ohjata oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa sekä kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti.

Vuosiluokkien 5−6 matematiikan opetuksen tulee kehittää oppilaiden taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa keskeistä. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse.

hy3.jpg

M-pajan tavoitteissa korostuvat siis erityisesti merkityksiin, arvoihin, asenteisiin ja työskentelyn taitoihin liittyvät tavoitteet:

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta.
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

 

Opeopiskelijoiden tekemän ideointityön lisäksi samaan aikaan Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun matemaattisten aineiden opettajat kokoontuvat ja rakentavat M-pajaa omalla panoksellaan. Innolla seuraamme, millaiseksi paja lähtee muodostumaan. Ja ennen kaikkea, miten oppilaat siihen reagoivat pilotoinneissa, jännittävää!